• تلفن پشتیبانی : 9-05137597590 (10 خط ویژه)

در این مقاله سعی داریم شما کاربران محترم را با ثبت سند حقوق آشنا نمائیم

تعداد بازدید:48

با توجه به اهمیت موضوع حقوق و دستمزد، همواره محاسبات و صدور اسناد مربوط به این موضوع ازمباحث مورد توجه حسابداران در شرکت های مختلف بوده است.
✅پیش از ثبت سند حسابدرای حقوق و دستمزد در نرم افزار مالی نوین پرداز باید محاسبات حقوق و دستمزد پرسنل توسط زیربسته نرم افزار حضور و غیاب نوین پرداز انجام شده باشد.نتیجه محاسبات حقوق و دستمزد جهت ثبت سند در نرم افزار حسابداری مورد استفاده قرار می گیرد.
✅سند حقوق و دستمزد یک سند به اصطلاح هزینه ای می باشد، بخش اصلی  این سند مربوط به ثبت بدهکار هزینه های پرسنلی می شود و در طرف بستانکار ثبت جاری کارکنان سازمان بیمه و مالیات را خواهیم داشت.
✅یکی از بدهی هایی که با تنظیم و ثبت لیست حقوق و دستمزد کارگران در پایان هر ماه برای واحد اقتصادی ایجادمی گردد، بدهی به سازمان تأمین اجتماعی می باشد. که معمولا تحت عنوان «سایر حساب های پرداختنی  سازمان تأمین اجتماعی » شناسایی می شود.
طبق قوانین جاری سازمان تأمین اجتماعی، هر نفر حقوق بگیر باید به میزان 7% از حقوق خود را بابت «حق بیمه »پرداخت نماید.
 کارفرما موظف است در پایان هر ماه این مبلغ را به همراه 23 % حق بیمه سهم خود ( 20 % بیمه اجتماعی سهم کارفرما و 3% بیمه بیکاری )طبق لیست حقوق تنظیم شده برای کارگران، به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت نماید.
✅بدهی دیگری که با تنظیم و ثبت لیست حقوق و دستمزد کارکنان در پایان هر ماه برای واحد اقتصادی ایجادمی گردد، بدهی به سازمان امور مالیاتی است؛ که معمولاً تحت عنوان «سایر حساب های پرداختنی  اداره مالیات »شناسایی می گردد.
اسناد حسابداری مربوط به حسابداری حقوق و دستمزد: در اینجا کلیۀ ثبت های مربوط به حقوق ودستمزد را مرور می کنیم.
به طور کلی ثبت های مربوط به حقوق و دستمزد کارگران شامل 3 مرحله اساسی می باشد:
مرحله اول :ثبت های پرداخت طی ماه (ممکن است در طی ماه مبالغی به عنوان علی الحساب، مساعده، وام  در حساب کارکنان لحاظ گردد.
مرحله دوم : در پایان هر ماه منتهی به روز پایانی ماه باید ثبت مربوط به لیست حقوق و دستمزد صادر گردد.
مرحله سوم :ثبت های پرداخت مربوط به طرف حساب های بستانکار سند حقوق و دستمزد شامل :کارکنان،اداره بیمه تامین اجتماعی ،اداره امور مالیاتی


سند پرداخت وام طی ماه


سند ثبت پرداخت مساعده طی ماهثبت سند شناسایی لیست حقوق و دستمزد 

 ثبت های پرداخت های مربوط به حقوق و دستمزد


صدور سند پرداخت حق بیمه مربوط به حقوق به سازمان تأمین اجتماعیصدور سند پرداخت مالیات حقوق به حساب اداره دارایی

کاربران محترم توجه داشته باشند ممکن است کسورات دیگری نیز وجود داشته باشد،مانند قسط تعاونی ،قسط مسکن و ...که در مرحله پرداخت های حقوق،به شکل فوق ثبت خواهد شد
✅کاربران محترم باید توجه داشته باشید حسابداری حقوق ودستمزد دارای نکات قانونی بسیار زیادی می باشد که باید رعایت شوند
با توجه به موارد فوق معادله کلی سند حقوق و دستمزد به صورت زیر می باشد.
جمع هزینه حقوق – جرائم = حقوق قابل پرداخت + مالیات + انواع حق بیمه + مساعده و علی الحساب
محاسبه و ثبت دقیق و به موقع حقوق ودستمزد کارگران و پرداخت های مربوط به آن، تأثیرات روانی و انگیزشی زیادی بر روی کارگران خواهد داشت.
 این موضوع کارگران را دلگرم و متعهد به کار نموده وانگیزه لازم برای انجام هرچه بهتر کار را در آنها ایجاد می نماید.
از طرف دیگر محاسبه و ثبت نادرست و غیر دقیق حقوق و مزایای کارگران و پرداخت آن با تأخیرباعث می شود کارگران انگیزه لازم برای کار مفید و مؤثر
.را از دست داده و این موضوع می تواند نتایج ناخوشایندی برای شرکت در پی داشته باشد.